Navigate Up
Sign In

Termini u Kundizzjonijiet

Version in English​

Skolasajf ser tibda nhar it-Tnejn 12 ta' Lulju 2021 għat-tfal minn Year 1 'il fuq.

Tfal tal-Kinder 1 u Kinder 2 ser jibdew nhar it-Tlieta 13 ta' Lulju 2021.

Hawn taħt ser issib dokumenti li jridu jiġu sottomessi lill-Koordinatur taċ-​Ċentru waqt il-laqgħa tal-Ġenituri (Parents Meeting). Id-Dati ta' din il-laqgħa ser jigu mogħtija mill-Koordinatur taċ-​Ċentru​:

 • ​Kopji tal-Karti tal-Identità taż-żewġ ġenituri iffirmati minnhom; u
 • Kopji tal-Karti tal-Identità​ ta' nies awtorizzati li jiġbru it-tifel/tifla/tfal iffirmati miż-żewġ ġenituri

Fejn applikabli:
 • F'każ ta kustodja esklussiva, irid jiġi sottomess id-digriet mill-Qorti
 • L-aħħar rapport tal-IEP
 • Rapport moġħti mill-Bord Moderatur għall-Istatementing
 • Rapport Psikoloġiku
 • Prova li ż-żewġ ġenituri qegħdin jaħdmu f'każ illi ser isir użu mill-extended hours

Termini u Kundizzjonijiet

 1. Għandha timtela formola ta’ reġistrazzjoni waħda għal kull tifel/tifla.

 2. L-FES tqis il-privatezza ta’ kull tifel u tifla bħala waħda importanti u għalhekk, il-FES se tfittex li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data, Kapitolu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta. Għal dan il-għan, il-FES tiżgura li:​​​
  • l-informazzjoni personali tat-tfal hija pproċessata b’mod ġust u legali;
  • l-informazzjoni personali tat-tfal hija pproċessata bi prattika tajba;
  • l-informazzjoni personali ġiet miġbura għall-għanijiet speċifiċi, iddikjarati espliċitament u leġittimament
  • l-informazzjoni personali miġbura ma tkunx ipproċessata għal ebda skop li jkun inkompatibbli ma’ dak li għalih tkun inġabret l-informazzjoni;
  • ​l-informazzjoni personali miġbura ma tinżammx għal perjodu itwal milli jkun meħtieġ, wara li jkunu  kkunsidrati l-għanijiet li għalihom tkun ipproċessata.
   ​​​
 3. Billi tissottometti din il-formola, il-ġenitur/kustodju legali jirrikonoxxi li l-FES se jkollha aċċess għall-informazzjoni kollha pprovduta u sussegwentement tagħti l-kunsens tagħha għal dan l-użu.

 4. Bħala ġenitur/kustodju legali tiddikjara wkoll li l-informazzjoni kollha pprovduta hija korretta u aġġornata. Fil-każ li tirriżulta li l-informazzjoni provduta mhix korretta u/jew mhux aġġornata, inti bħala ġenitur/kustodju legali, għandha tkun marbuta li tassumi r-responsabbiltà kollha għal kwalunkwe ċirkostanza li tirriżulta minħabba l-istess inkorrettezza u/jew ineżattezza.

 5. Is-servizz tas-sigħat estiżi jingħata biss meta jkun ġie offrut ħlas bil-quddiem għal dawn l-għanijiet. Jekk il-profil tal-kont ta’tifel/la l-bilanċ ikun negattiv b’ €10, is-servizz jista jiġi is-suspendut sakemm jitħallas.

 6. L-infermier tal-iskola għandu jkun disponibbli biss biex jagħti servizzi bejn id-09:00 u l-11:00 kuljum. Is-servizz hu għall-amministrazzjoni tal-medikazzjoni meħuda mit-tifel/tifla kuljum/regolari. Jekk ikun hemm xi tibdil fil-kundizzjoni, il-ġenituri/kustodji legali huma mitluba jinfurmaw lill-Uffiċċju Prinċipali tal-FES.

 7. Billi tibgħat din l-applikazzjoni qed tagħti l-permess tiegħek għat-trattament opportun tal-ewwel għajnuna li għandu jingħata lil ibnek/bintek minn persuna kkwalifikata. Filwaqt li tifhem li inti tkun ġejt ikkuntattjat/a mill-koordinatur taċ-ċentru malajr kemm jista’ jkun rigward kwalunkwe emerġenza li tinvolvi lit-tifel/tifla tiegħek, int qed tagħti l-permess tiegħek biex it-tifel/tifla tiegħek tigi/jiġi ttrasportat/a l-isptar jew kwalunkwe faċilità medika oħra ta’ emerġenza fil-każ ta’ mard serju, korriment, fejn membri tal-iskwadra tal-ambulanza jew tas-salvataġġ ikunu awtorizzati jamministraw it-trattamenti kollha meħtieġa. Int qed tagħti wkoll l-awtorizzazzjoni tiegħek lil tobba li huma ġustifikati biex jeżaminaw u jipprovdu t-trattament mediku ta’ emerġenza meħtieġ lit-tifel/tifla tiegħek fin-nuqqas tiegħek.

 8. Il-persuni elenkati hawn fuq BISS huma awtorizzati li jiġbru lit-tifel/tifla minn Skolasajf. F’każ li tixtieq iżżid persuni jew tagħmel tibdil, għandhom jiġu kkomunikati lill-Koordinatur taċ-Ċentru.

 9. Fil-każ ta’ tfal b’dikjarazzjoni ta’ bżonnijiet, il-ġenituri jistgħu jintalbu jissottomettu kopja tal-Programm ta’ Edukazzjoni Individwali (IEP) lill-Koordinatur taċ-Ċentru. Nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni jista’ jirriżulta fi tmiem immedjat tas-servizz mingħajr ebda ħlas lura.

 10. Ġenituri ta’ tfal li juru mġiba kontinwa ta’ sfida estrema jistgħu jiġu kkuntattjati u mitluba jattendu għall-ħtiġijiet tat-tfal tagħhom. Nuqqas ta’ dan jista’ jirriżulta fi tmiem tas-servizz mingħajr ebda ħlas lura.

 11. It-tfal iridu jkunu kompletament qatgħu il-ħarqa sabiex jiġu aċċettati fi Skolasajf. Jekk jirriżulta li t-tfal ma jkunux kompletament qatgħu il-ħarqa, il-FES tirriserva kull dritt li twaqqaf l-attendenza tat-tifel/tifla. Jekk tinqala’ l-ħtieġa, il-ġenituri jissejħu u jkunu meħtieġa jmorru fiċ-ċentru biex jattendu għall-bżonnijiet tat-tfal tagħhom. Jekk ghal xi raġuni it-tfal ma jkunux qatgħu il-ħarqa minħabba diżabilità/kundizzjoni medika, trid tiġi ppreżentata prova bil-miktub. 

 12. Jekk xi wieħed miċ-ċentri msemmija hawn fuq ma jilħaqx il-kwota meħtieġa, il-FES iżomm id-dritt li ma tiftaħx iċ-ċentru.

 13. Jekk xi wieħed miċ-ċentri ta’ Sigħat Estiżi msemmija hawn fuq jaqbeż il-kwota taċ-ċentru, ser tiġi introdotta lista ta’ stennija u l-istess Termini u Kundizzjonijiet bħal Klabb 3-16 japplikaw. Dawn jistgħu jiġu aċċessati fuq http://fes.gov.mt/en/Pages/registrations.aspx

 14. L-allokazzjoni Child Support Workers (CSW) se tkun fid-diskrezzjoni tal-FES.

 15. Is-servizz jista’ jiġi sospiż jekk mhux id-dokumenti kollha meħtieġa jiġu sottomessi lill-Koordinatur taċ-Ċentru.