Navigate Up
Sign In

Klabb 3-16 Termini u Kundizzjonijiet

English Version​

1. ​Il-FES tqis il-privatezza ta' kull tifel u tifla importanti u għalhekk, il-FES ser tfittex li tikkonforma mal-GDPR. Għal dan il-għan, FES tiżgura li:

  • Id-data personali hija pproċessata b'mod ġust u legali.
  • Id-data personali tiġi pproċessata bi prattika tajba.
  • Id-data personali miġbura ġiet miġbura għall-iskopijiet speċifiċi, espliċiti ddikjarati u leġittimi indikati.
  • Id-data personali miġbura ma tiġix ipproċessata għall-ebda skop li huwa inkompatibbli ma' dak li għalih tkun inġabret l-informazzjoni.
  • Id-data personali miġbura ma tinżammx għal mhux iktar minn perjodu ta erba’ xhur minn meta il-klijent jittermina is-servizz. wara li jiġu kkunsidrati l-għanijiet li għalihom tkun ġiet ipproċessata.
  • Il-ħaddiema huma marbutin bil-kunfidenzjalita’ ta’ kif jamministraw l-informazzjoni

​​​2. Billi jissottometti din il-formola, il-ġenitur / kustodju jirrikonoxxi li il-FES se jkollu aċċess għad-data pprovduta kollha u sussegwentement jagħti l-kunsens għal dan l-użu.

3. n​Bħala ġenitur / kustodju int tiddikjara wkoll li d-data kollha pprovduta hija korretta u aġġornata. Fil-każ li jirriżulta li d-data pprovduta mhix korretta u / jew mhix aġġornata, inti bħala ġenitur / kustodju, tkun marbuta li tieħu r-responsabbiltà kollha għal kwalunkwe ċirkustanza li tirriżulta minħabba l-istess korrettezza u / jew eżattezza. Is-Servizz jista’ jiġi sospiż jew terminat.   

4. Is-Servizz jingħata biss meta l-ħlas bil-quddiem ikun affettwat għal dan l-iskop. Il-FES tirriżerva d-dritt li tirrifjuta servizz lil dawk li ma jkunux avvanzaw il-pagament relattiv;

5. Billi tissottometti din l-applikazzjoni, inti tagħti l-permess tiegħek għat-trattament opportun tal-Ewwel Għajnuna li għandu jingħata lit-tifel / tifla tiegħek minn persunal ikkwalifikat. Filwaqt li tifhem li inti tkun ikkuntattjat mill-persuna responsabbli  taċ-ċentru mill-aktar fis raġonevolment possibbli, fil-każ ta 'kwalunkwe emerġenza li tinvolvi lit-tifel / tifla, inti qed tagħti l-permess tiegħek biex it-tifel / tifla tiegħek jiġi ttrasportat lejn l-isptar jew kwalunkwe faċilità medika oħra ta' emerġenza, f’każ ta' marda jew korriment gravi, billi l-membri tal-iskwadra ta' ambulanza jew salvataġġ ikunu awtorizzati li jamministraw it-trattamenti kollha meħtieġa. Int qed tagħti l-awtorizzazzjoni tiegħek għal prattikanti tas-saħħa ġustifikati biex jeżaminaw u jipprovdu t-trattament mediku ta' emerġenza meħtieġ lit-tifel / tifla tiegħek fl-assenza tiegħek;

6. Il-persuni elenkati hawn fuq bħala awtorizzati li jiġbru t-tifel / tifla minn Klabb 3-16 BISS għandhom jitħallew jagħmlu dan. Persuni addizzjonali jew tibdil għandhom jiġu kkomunikati lill-Koordinatur taċ-Ċentru;

7. Fil-każ ta' tfal b'dikjarazzjoni ta' ħtiġijiet, il-ġenituri jistgħu jintalbu jibagħtu kopja tal-iStatementing Report, ir-Rapport Psikoloġiku, u l-Programm ta' Edukazzjoni Individwali (IEP), lill-Koordinatur taċ-Ċentru. Nuqqas li tiġi ppreżentata din l-informazzjoni jista ’jirriżulta fi tmiem immedjat tas-servizz mingħajr rifużjoni;

8. Fil-każ ta' tfal li juru imġieba kontinwa ta' sfida estrema, il-ġenituri jistgħu jiġu kkuntattjati u mitluba biex jattendu l-bżonnijiet tat-tfal tagħhom. In-nuqqas li tagħmel dan jista ’jirriżulta fit-tmiem tas-servizz mingħajr rifużjoni;

9. It-tfal għandhom bżonn ikunu toilet trained sabiex ikunu aċċettati fis-Servizz Klabb 3-16. Jekk tifel/tifla ma jistax juża t-tojlet minħabba diżabilità / kundizzjoni medika, trid tkun ippreżentata prova bil-miktub. Jekk jirriżulta li t-tfal mhumiex toilet trained, il-FES tirriserva kull dritt li twaqqaf l-attendenza tat-tifel mingħajr ma jkun hemm bżonn ta 'rifużjoni. Jekk tinqala 'l-ħtieġa, il-ġenituri jiġu kkuntattjati u jkunu meħtieġa li jmorru fiċ-ċentru biex jattendu l-bżonnijiet tat-tfal tagħhom;

10. Is-sigħat tas-servizz jitħallsu skont l-użu fis-siegħa;

11. Flus imħallas għas-sigħat ta' servizz bbukkjati iżda li mhumiex użati, jistgħu jinġarru 'l quddiem jekk (a) il-koordinatur taċ-ċentru jiġi avżat mill-inqas ġurnata bil-quddiem li t-tifel ma jattendix. Jekk il-koordinatur ma jiġix informat mill-inqas ġurnata qabel, xorta se jitnaqqas l-ammont dovut; (b) jekk it-tifel huwa marid u jiġi ppreżentat ċertifikat mediku,

12. Il-FES se tieħu r-responsabbiltà sħiħa tal-kura tat-tfal waqt li tuża Klabb 3-16, madankollu, FES mhux se jittollera ġenituri / kustodji legali li jħallu lil uliedhom fi Klabb 3-16 wara t-tmiem tas-servizz. Dan jista 'jwassal għat-tmiem tas-servizz.

13. It-trasport huwa pprovdut mill-iskola fejn is-servizz ta' Klabb 3-16 mhux disponibbli, suġġett għad-disponibbiltà tar-rotta; pick-up minn Klabb 3-16 hija r-responsabbiltà tal-ġenitur / i / kustodju / i. It-trasport huwa servizz f'direzzjoni waħda;

14. Jekk xi wieħed miċ-ċentri ta’ Klabb 3-16 fuq ma jilħaqx il-kwota meħtieġa, il-FES iżżomm id-dritt li ma tiftaħhomx;

15. Jekk xi wieħed miċ-ċentri msemmija hawn fuq jaqbeż il-kapaċità taċ-ċentru, lista ta 'stennija tiġi introdotta u l-istess Termini u Kundizzjonijiet japplikaw.

16. L-allokazzjoni tal-Ħaddiema għall-Appoġġ tat-Tfal (CSW) se tkun fid-diskrezzjoni tal-FES.

17. Servizz jista' jiġi sospiż jekk id-dokumenti kollha meħtieġa ma jiġux sottomessi lill-Koordinatur taċ-Ċentru.

18. Nifhem u nirrikonoxxi li hija r-responsabbiltà tal-ġenitur / i tal-kustodju li jagħmlu żvelar sħiħ lill-amministraturi tas-servizz Klabb 3-16 ta' kwalunkwe ċirkostanza speċjali u / jew ħtiġijiet partikolari li jistgħu jaffettwaw l-abilità tat-tifel / tifla tiegħi biex jipparteċipa fil-programm.

19. Il-FES, minbarra li tqis il-privatezza tat-tfal bħala kruċjali, dejjem tfittex li tħares Kapitlu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta. Għaldaqstant, il-FES qed tavża li l-informazzjoni dwar il-klijenti kollha tagħha tista’ tiġi mgħoddija lil terzi persuni, inkluż, iżda mhux biss, dipartimenti oħra assoċjati mal-ħarsien tat-tfal, stakeholders oħra, istituzzjonijiet mediċi, u/jew istituzzjonijiet oħra. F’ċertu waqtiet, jista’ jkun neċessarju li l-informazzjoni tiġi mgħoddija minħabba obligazzjonijiet legali. Il-FES tieħu l-passi kollha neċessarji mitluba mil-Liġi sabiex tassigura s-sigurtà, il-privatezza u l-integrità tal-informazzjoni mogħtija, u, fejn neċessarju u xieraq, tidħol f’kuntratt ma’ terzi persuni sabiex tipproteġi l-privatezza u l-intergrità ta’ kwalunkwè informazzjoni mgħoddija.

20. Ġenituri/guardians/kustodji huma marbuta li jinfurmaw lis-Centre Coordinator bi kwalunkwè tibdil li jrid isir fl-informazzjoni personali tagħhom, sabiex jiġi assigurat li l-informazzjoni dwar l-individwu hija korretta u kompluta.

English Version​​​